پرداختی های اخیر به کاربران کلیکار

اثبات پرداختی ها به کاربران
تاریخ پرداخت روش پرداخت مبلغ (تومان) نام کاربری
۰۸:۰۱:۴۷ ~ ۱۳۹۶/۱/۶ بانک ملت 3000 hre****
۰۸:۰۱:۴۵ ~ ۱۳۹۶/۱/۶ بانک ملت 3072 yas*******
۰۸:۰۱:۴۴ ~ ۱۳۹۶/۱/۶ بانک ملت 3000 mat*******
۰۲:۰۱:۵۵ ~ ۱۳۹۶/۱/۵ بانک ملت 3000 umb*****
۰۲:۰۱:۵۵ ~ ۱۳۹۶/۱/۵ بانک ملت 3020 rez*****
۰۵:۰۱:۴۶ ~ ۱۳۹۶/۱/۳ بانک ملت 3000 jmo********
۰۲:۰۱:۴۳ ~ ۱۳۹۶/۱/۱ بانک ملت 3000 meh********
۰۲:۰۱:۳۸ ~ ۱۳۹۶/۱/۱ بانک ملت 3000 moh**********
۰۲:۰۱:۳۸ ~ ۱۳۹۶/۱/۱ بانک ملت 3100 nas********
۰۲:۱۲:۳۹ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ بانک ملت 3000 kom*****
۰۲:۱۲:۳۹ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ بانک ملت 3000 ayr***
۰۱:۱۲:۳۰ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ بانک ملت 3000 beh****
۰۱:۱۲:۳۰ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ بانک ملت 3000 amo******
۰۴:۱۲:۳۸ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ بانک ملت 5067 msh*****
۰۴:۱۲:۳۷ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ بانک ملت 12000 sal******
۰۴:۱۲:۳۶ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ بانک ملت 3300 drs*******
۰۴:۱۲:۰۹ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ بانک ملت 3040 hod*******
۰۴:۱۲:۰۸ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ بانک ملت 3020 kaz********
۰۴:۱۲:۰۷ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ بانک ملت 3000 ali******
۰۴:۱۲:۰۶ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ بانک ملت 7000 ami*****
۰۴:۱۲:۴۷ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ بانک ملت 3000 ami********
۰۴:۱۲:۲۳ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ بانک ملت 3000 say*
۰۳:۱۲:۳۷ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ بانک ملت 6000 meh********
۰۳:۱۲:۳۶ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ بانک ملت 3100 sak*******
۰۳:۱۲:۳۳ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ بانک ملت 3800 nas*******
۰۳:۱۲:۳۲ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ بانک ملت 3003 pou******
۰۳:۱۲:۳۲ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ بانک ملت 3000 meh********
۰۱:۱۲:۳۰ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ بانک ملت 3154 mat*******
۰۱:۱۲:۲۹ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ بانک ملت 3000 vah*****
۰۱:۱۲:۳۱ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ بانک ملت 3000 S75**
۰۱:۱۲:۳۱ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ بانک ملت 3000 ali*********
۰۱:۱۲:۳۰ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ بانک ملت 4000 moh*********
۱۲:۱۲:۲۸ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ بانک ملت 3000 moh**********
۱۲:۱۲:۲۷ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ بانک ملت 3000 nas********
۱۲:۱۲:۲۵ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ بانک ملت 3600 ahf***
۱۲:۱۲:۲۵ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ بانک ملت 3000 gol***
۰۱:۱۲:۱۸ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ بانک ملت 3000 saj********
۰۱:۱۲:۱۷ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ بانک ملت 3130 ara******
۰۲:۱۲:۵۰ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ بانک ملت 3000 sae******
۰۲:۱۲:۵۰ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ بانک ملت 3027 sen***********
۱۱:۱۲:۵۹ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ بانک ملت 3800 ahm***********
۱۲:۱۲:۲۹ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ بانک ملت 3350 yas*******
۱۲:۱۲:۲۷ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ بانک ملت 3000 nas**********
۱۲:۱۲:۲۶ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ بانک ملت 3000 say*******
۱۱:۱۲:۲۴ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۹ بانک ملت 4000 ram*****
۱۱:۱۲:۳۶ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۸ بانک ملت 3150 akr**
۱۱:۱۲:۳۴ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۸ بانک ملت 4000 far*******
۱۱:۱۲:۴۲ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۷ بانک ملت 3160 dzs*****
۱۱:۱۲:۴۰ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۷ بانک ملت 3000 aba*********
۱۱:۱۲:۳۹ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۷ بانک ملت 3000 mas*****
۰۲:۱۲:۳۲ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۷ بانک ملت 3300 wil*********
۰۲:۱۲:۳۱ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۷ بانک ملت 3000 naz*********
۰۲:۱۲:۳۱ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۷ بانک ملت 3000 moh*******
۰۵:۱۲:۴۱ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۴ بانک ملت 3000 man***
۰۹:۱۲:۲۵ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱ بانک ملت 3300 hos********
۰۹:۱۲:۲۳ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱ بانک ملت 3000 ali*******
۰۹:۱۲:۱۴ ~ ۱۳۹۵/۱۲/۱ بانک ملت 4000 par***
۰۱:۱۱:۲۰ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ بانک ملت 3000 neg****
۰۱:۱۱:۱۹ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ بانک ملت 3000 maj****
۰۱:۱۱:۱۸ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ بانک ملت 3000 vah*****
۰۱:۱۱:۱۷ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ بانک ملت 3000 saj*********
۰۱:۱۱:۱۶ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ بانک ملت 3500 nas********
۰۴:۱۱:۱۶ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ بانک ملت 3000 elh*********
۰۴:۱۱:۱۵ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ بانک ملت 3250 mat*******
۰۴:۱۱:۱۴ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ بانک ملت 3000 ami*****
۰۴:۱۱:۰۸ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ بانک ملت 8282 sag***
۱۱:۱۱:۱۳ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ بانک ملت 5000 gen*******
۱۱:۱۱:۱۱ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ بانک ملت 6400 nas*******
۱۱:۱۱:۱۰ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ بانک ملت 5090 msh*****
۱۱:۱۱:۵۴ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ بانک ملت 3000 sah********
۱۰:۱۱:۲۲ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ بانک ملت 4793 ser*******
۰۶:۱۱:۵۱ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ بانک ملت 5600 ami*****
۰۶:۱۱:۵۰ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ بانک ملت 3153 ali*******
۰۶:۱۱:۴۸ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ بانک ملت 6000 meh******
۰۶:۱۱:۴۸ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ بانک ملت 7622 sia*********
۰۶:۱۱:۰۵ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ بانک ملت 3500 moh*********
۰۶:۱۱:۰۳ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ بانک ملت 3381 ali*
۰۶:۱۱:۰۲ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ بانک ملت 4053 m30**
۰۶:۱۱:۵۸ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ بانک ملت 4016 mfr****
۰۲:۱۱:۴۴ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ بانک ملت 3000 mat*******
۰۲:۱۱:۴۳ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ بانک ملت 3000 ali*******
۰۲:۱۱:۴۲ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ بانک ملت 3000 oks*****
۱۲:۱۱:۰۰ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ بانک ملت 3100 nas**********
۰۴:۱۱:۰۰ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ بانک ملت 3024 sin******
۰۹:۱۱:۵۴ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ بانک ملت 3000 nas********
۱۱:۱۱:۱۳ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ بانک ملت 15638 omi***
۱۱:۱۱:۱۳ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ بانک ملت 3000 jjj****
۱۲:۱۱:۵۳ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ بانک ملت 8000 ali********
۱۲:۱۱:۵۷ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ بانک ملت 3400 say*******
۰۹:۱۱:۲۶ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۹ بانک ملت 3000 far*******
۰۹:۱۱:۲۵ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۹ بانک ملت 6310 rez********
۱۲:۱۱:۴۲ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۹ بانک ملت 3100 ami********
۱۲:۱۱:۴۱ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۹ بانک ملت 3950 mas*********
۱۲:۱۱:۴۱ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۹ بانک ملت 4700 man*******
۰۲:۱۱:۲۴ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۷ بانک ملت 6056 m_m**********
۰۲:۱۱:۲۰ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۷ بانک ملت 3052 aaz**
۰۴:۱۱:۳۲ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۶ بانک ملت 3000 mrs*******
۰۴:۱۱:۲۹ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۶ بانک ملت 5140 msh*****
۰۹:۱۱:۳۷ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۳ بانک ملت 3000 mat*******
۰۲:۱۱:۰۸ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۱ بانک ملت 3000 nas********
۰۲:۱۱:۰۷ ~ ۱۳۹۵/۱۱/۱ بانک ملت 4000 saj*********
۰۴:۱۰:۲۴ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ بانک ملت 4000 beh****
۰۴:۱۰:۲۲ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ بانک ملت 3000 mfr****
۰۴:۱۰:۲۲ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ بانک ملت 3000 moj********
۰۸:۱۰:۵۶ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ بانک ملت 12000 meh********
۰۸:۱۰:۵۴ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ بانک ملت 3011 nar****
۰۸:۱۰:۵۳ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ بانک ملت 3500 axe*
۰۱:۱۰:۰۵ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ بانک ملت 3000 beh****
۰۱:۱۰:۰۴ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ بانک ملت 3000 sin******
۰۱:۱۰:۰۱ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ بانک ملت 3729 far*******
۰۱:۱۰:۰۱ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ بانک ملت 6000 dar*****
۰۱:۱۰:۰۰ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ بانک ملت 3010 kaz********
۰۷:۱۰:۰۰ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ بانک ملت 3000 gol***
۰۷:۱۰:۵۹ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ بانک ملت 3000 ami*****
۰۷:۱۰:۵۸ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ بانک ملت 3000 nas**********
۰۱:۱۰:۳۳ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ بانک ملت 3023 roo********
۰۱:۱۰:۳۲ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ بانک ملت 5000 kas**
۰۱:۱۰:۳۲ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ بانک ملت 5112 sma****
۰۱:۱۰:۳۲ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ بانک ملت 3000 mar*******
۱۱:۱۰:۱۵ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ بانک ملت 5000 m20**
۱۱:۱۰:۱۲ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ بانک ملت 3243 mr_****
۱۱:۱۰:۱۰ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ بانک ملت 3000 mat*******
۱۱:۱۰:۱۰ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ بانک ملت 4000 moh*********
۰۵:۱۰:۰۹ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ بانک ملت 6200 nas*******
۰۵:۱۰:۰۹ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ بانک ملت 3000 nas********
۰۳:۱۰:۱۶ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ بانک ملت 5024 msh*****
۰۳:۱۰:۱۵ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ بانک ملت 3000 vah*****
۰۳:۱۰:۱۵ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ بانک ملت 3000 far*******
۰۱:۱۰:۳۵ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ بانک ملت 5000 gen*******
۰۹:۱۰:۳۶ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ بانک ملت 3010 meh****
۰۹:۱۰:۳۵ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ بانک ملت 3000 sin******
۰۹:۱۰:۳۵ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ بانک ملت 3000 jav********
۰۲:۱۰:۳۵ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۹ بانک ملت 4000 mat*******
۰۱:۱۰:۴۹ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۷ بانک ملت 3000 neg*****
۰۳:۱۰:۴۴ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۵ بانک ملت 3183 pou******
۰۱:۱۰:۰۴ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۴ بانک ملت 5200 nas********
۰۱:۱۰:۰۳ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۴ بانک ملت 4000 jmo********
۰۲:۱۰:۰۷ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۳ بانک ملت 5000 ami********
۰۲:۱۰:۰۷ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۲ بانک ملت 6000 mat*******
۱۰:۱۰:۳۷ ~ ۱۳۹۵/۱۰/۱ بانک ملت 3300 nas**********
۰۶:۰۹:۱۳ ~ ۱۳۹۵/۹/۲۸ بانک ملت 3000 sin******
۰۱:۰۹:۰۲ ~ ۱۳۹۵/۹/۲۷ بانک ملت 3300 bar******
۰۱:۰۹:۱۷ ~ ۱۳۹۵/۹/۲۵ بانک ملت 9000 meh******
۰۱:۰۹:۰۵ ~ ۱۳۹۵/۹/۲۳ بانک ملت 3063 ami********
۰۱:۰۹:۰۵ ~ ۱۳۹۵/۹/۲۳ بانک ملت 4500 say*******
۰۱:۰۹:۳۴ ~ ۱۳۹۵/۹/۲۱ بانک ملت 3000 mey*****
۰۱:۰۹:۳۳ ~ ۱۳۹۵/۹/۲۱ بانک ملت 3026 tro******
۰۳:۰۹:۰۳ ~ ۱۳۹۵/۹/۱۹ بانک ملت 10000 far*****
۰۳:۰۹:۰۱ ~ ۱۳۹۵/۹/۱۹ بانک ملت 3100 rez*******
۰۳:۰۹:۰۰ ~ ۱۳۹۵/۹/۱۹ بانک ملت 3000 ahf***
۰۳:۰۹:۰۰ ~ ۱۳۹۵/۹/۱۹ بانک ملت 5000 moh*********
۱۱:۰۹:۲۱ ~ ۱۳۹۵/۹/۱۵ بانک ملت 3500 beh****
۰۲:۰۹:۱۰ ~ ۱۳۹۵/۹/۱۵ بانک ملت 3000 ami*****
۰۱:۰۹:۰۴ ~ ۱۳۹۵/۹/۱۴ بانک ملت 3000 ami*********
۰۱:۰۹:۰۰ ~ ۱۳۹۵/۹/۱۴ بانک ملت 3283 mci**
۰۱:۰۹:۰۰ ~ ۱۳۹۵/۹/۱۴ بانک ملت 3500 lid****
۰۵:۰۹:۱۱ ~ ۱۳۹۵/۹/۱۲ بانک ملت 3000 ahm***********
۰۵:۰۹:۰۸ ~ ۱۳۹۵/۹/۱۲ بانک ملت 14000 gow*********
۰۵:۰۹:۰۷ ~ ۱۳۹۵/۹/۱۲ بانک ملت 4000 gen*******
۰۸:۰۹:۱۵ ~ ۱۳۹۵/۹/۹ بانک ملت 3000 ali******
۰۲:۰۹:۱۸ ~ ۱۳۹۵/۹/۶ بانک ملت 3000 saj*********
۰۲:۰۹:۱۷ ~ ۱۳۹۵/۹/۶ بانک ملت 5000 nas********
۰۲:۰۹:۱۶ ~ ۱۳۹۵/۹/۶ بانک ملت 15000 sal******
۰۷:۰۹:۰۹ ~ ۱۳۹۵/۹/۴ بانک ملت 5016 msh*****
۰۷:۰۹:۰۸ ~ ۱۳۹۵/۹/۴ بانک ملت 3200 nas**********
۰۲:۰۹:۱۳ ~ ۱۳۹۵/۹/۳ بانک ملت 3000 led********
۰۲:۰۹:۱۲ ~ ۱۳۹۵/۹/۳ بانک ملت 3000 mas******
۰۳:۰۸:۵۹ ~ ۱۳۹۵/۸/۲۹ بانک ملت 4500 beh****
۰۳:۰۸:۵۸ ~ ۱۳۹۵/۸/۲۹ بانک ملت 5000 min********
۰۳:۰۸:۵۷ ~ ۱۳۹۵/۸/۲۹ بانک ملت 5000 mos******
۰۳:۰۸:۵۶ ~ ۱۳۹۵/۸/۲۹ بانک ملت 4358 mxt***
۰۴:۰۸:۵۰ ~ ۱۳۹۵/۸/۲۵ بانک ملت 3500 moh***********
۰۴:۰۸:۴۹ ~ ۱۳۹۵/۸/۲۵ بانک ملت 6500 ami*****
۰۴:۰۸:۴۹ ~ ۱۳۹۵/۸/۲۵ بانک ملت 3000 mey*****
۰۴:۰۸:۴۸ ~ ۱۳۹۵/۸/۲۵ بانک ملت 4000 say*******
۰۳:۰۸:۴۱ ~ ۱۳۹۵/۸/۲۲ بانک ملت 3000 hos*********
۰۳:۰۸:۴۰ ~ ۱۳۹۵/۸/۲۲ بانک ملت 3000 esm*****
۰۳:۰۸:۳۹ ~ ۱۳۹۵/۸/۲۲ بانک ملت 3000 ami********
۰۳:۰۸:۳۹ ~ ۱۳۹۵/۸/۲۲ بانک ملت 3000 sin******
۰۴:۰۸:۰۲ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۹ بانک ملت 26000 rah****
۰۴:۰۸:۵۸ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۹ بانک ملت 3000 mas*********
۰۴:۰۸:۵۶ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۹ بانک ملت 3000 meh********
۰۴:۰۸:۵۴ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۹ بانک ملت 3000 maj******
۰۱:۰۸:۰۵ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۷ بانک ملت 3000 esm***********
۰۱:۰۸:۰۴ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۷ بانک ملت 5980 jam***********
۰۱:۰۸:۰۸ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۵ بانک ملت 3100 gen*******
۰۱:۰۸:۰۷ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۵ بانک ملت 3000 beh****
۰۱:۰۸:۰۶ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۵ بانک ملت 5000 moh*********
۰۱:۰۸:۰۴ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۵ بانک ملت 3000 sha*********
۰۲:۰۸:۰۷ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۳ بانک ملت 8600 omi***
۰۲:۰۸:۵۸ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۳ بانک ملت 11000 ahf***
۰۲:۰۸:۵۸ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۳ بانک ملت 5180 ami*****
۰۲:۰۸:۰۴ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۰ بانک ملت 5995 mrs*****
۰۲:۰۸:۰۲ ~ ۱۳۹۵/۸/۱۰ بانک ملت 5709 m_m**********
۰۱:۰۸:۵۵ ~ ۱۳۹۵/۸/۸ بانک ملت 3044 pou******
۰۱:۰۸:۵۳ ~ ۱۳۹۵/۸/۸ بانک ملت 3400 pou********
۰۱:۰۸:۲۴ ~ ۱۳۹۵/۸/۶ بانک ملت 3000 mey*****
۰۱:۰۸:۲۳ ~ ۱۳۹۵/۸/۶ بانک ملت 3040 kaz********
۰۶:۰۸:۵۲ ~ ۱۳۹۵/۸/۴ بانک ملت 3100 min********
۰۶:۰۸:۴۸ ~ ۱۳۹۵/۸/۴ بانک ملت 7000 kas**
۰۱:۰۸:۴۶ ~ ۱۳۹۵/۸/۲ بانک ملت 5000 asm******
۰۱:۰۸:۴۴ ~ ۱۳۹۵/۸/۲ بانک ملت 3000 ami********
۰۱:۰۸:۴۰ ~ ۱۳۹۵/۸/۲ بانک ملت 3000 bas*******
۰۱:۰۸:۳۹ ~ ۱۳۹۵/۸/۲ بانک ملت 10050 ebr******
۱۱:۰۷:۴۶ ~ ۱۳۹۵/۷/۲۹ بانک ملت 14700 224*****
۰۲:۰۷:۰۵ ~ ۱۳۹۵/۷/۲۹ بانک ملت 3500 hoj*
۰۲:۰۷:۰۴ ~ ۱۳۹۵/۷/۲۹ بانک ملت 4000 sae******
۰۱:۰۷:۰۵ ~ ۱۳۹۵/۷/۲۸ بانک ملت 4000 nas**********
۰۲:۰۷:۵۱ ~ ۱۳۹۵/۷/۲۶ بانک ملت 5050 msh*****
۰۲:۰۷:۵۱ ~ ۱۳۹۵/۷/۲۶ بانک ملت 3800 ziy***
۰۲:۰۷:۵۰ ~ ۱۳۹۵/۷/۲۶ بانک ملت 5000 nas********
۰۲:۰۷:۰۳ ~ ۱۳۹۵/۷/۲۴ بانک ملت 3500 abo***********
۰۲:۰۷:۰۱ ~ ۱۳۹۵/۷/۲۴ بانک ملت 3000 nae**********
۰۲:۰۷:۰۰ ~ ۱۳۹۵/۷/۲۴ بانک ملت 3000 emo****
۰۲:۰۷:۵۹ ~ ۱۳۹۵/۷/۲۴ بانک ملت 7000 sob*
۰۶:۰۷:۴۰ ~ ۱۳۹۵/۷/۲۲ بانک ملت 3089 mxt***
۰۳:۰۷:۵۴ ~ ۱۳۹۵/۷/۱۶ بانک ملت 3000 far*****
۰۳:۰۷:۵۳ ~ ۱۳۹۵/۷/۱۶ بانک ملت 3000 eze*
۰۱:۰۷:۲۲ ~ ۱۳۹۵/۷/۱۴ بانک ملت 3000 mey*****
۰۱:۰۷:۲۲ ~ ۱۳۹۵/۷/۱۴ بانک ملت 11500 ami*****
۰۹:۰۷:۵۷ ~ ۱۳۹۵/۷/۱۱ بانک ملت 3000 jav******
۰۹:۰۷:۵۶ ~ ۱۳۹۵/۷/۱۱ بانک ملت 4000 pou******
۰۴:۰۷:۳۵ ~ ۱۳۹۵/۷/۱۰ بانک ملت 7000 tad*****
۰۴:۰۷:۳۰ ~ ۱۳۹۵/۷/۱۰ بانک ملت 3180 man*******
۰۴:۰۷:۲۹ ~ ۱۳۹۵/۷/۱۰ بانک ملت 5000 moh*********
۰۴:۰۷:۲۹ ~ ۱۳۹۵/۷/۱۰ بانک ملت 3000 mgh**
۰۴:۰۷:۱۸ ~ ۱۳۹۵/۷/۱۰ بانک ملت 3000 pho******
۰۱:۰۷:۴۶ ~ ۱۳۹۵/۷/۸ بانک ملت 5500 m20**
۰۱:۰۷:۴۴ ~ ۱۳۹۵/۷/۸ بانک ملت 7500 meh******
۰۱:۰۷:۴۴ ~ ۱۳۹۵/۷/۸ بانک ملت 3071 uni******
۰۱:۰۷:۴۳ ~ ۱۳۹۵/۷/۸ بانک ملت 3096 mxt***
۱۱:۰۷:۰۶ ~ ۱۳۹۵/۷/۵ بانک ملت 3632 ras**********
۱۱:۰۷:۴۹ ~ ۱۳۹۵/۷/۵ بانک ملت 4000 sha*********
۱۱:۰۷:۴۸ ~ ۱۳۹۵/۷/۵ بانک ملت 3000 mas******
۱۱:۰۷:۳۶ ~ ۱۳۹۵/۷/۴ بانک ملت 3000 nor*****
۱۱:۰۷:۳۵ ~ ۱۳۹۵/۷/۴ بانک ملت 3500 ami*********
۱۱:۰۷:۳۳ ~ ۱۳۹۵/۷/۴ بانک ملت 4250 say*******
۰۴:۰۷:۲۹ ~ ۱۳۹۵/۷/۱ بانک ملت 3000 moh******
۰۴:۰۷:۲۷ ~ ۱۳۹۵/۷/۱ بانک ملت 3000 m30**
۰۴:۰۷:۲۶ ~ ۱۳۹۵/۷/۱ بانک ملت 3000 bar******
۰۴:۰۷:۳۰ ~ ۱۳۹۵/۷/۱ بانک ملت 5000 arc**
۰۴:۰۷:۲۷ ~ ۱۳۹۵/۷/۱ بانک ملت 8500 mey*****
۰۴:۰۷:۲۴ ~ ۱۳۹۵/۷/۱ بانک ملت 3000 sen***********
۰۴:۰۷:۲۲ ~ ۱۳۹۵/۷/۱ بانک ملت 5000 saj*********
۰۱:۰۶:۴۱ ~ ۱۳۹۵/۶/۳۰ بانک ملت 9000 224*****
۱۲:۰۶:۳۰ ~ ۱۳۹۵/۶/۲۹ بانک ملت 3431 kaz********
۱۲:۰۶:۵۴ ~ ۱۳۹۵/۶/۲۸ بانک ملت 7000 emo****
۱۲:۰۶:۵۱ ~ ۱۳۹۵/۶/۲۸ بانک ملت 5150 msh*****
۱۲:۰۶:۴۸ ~ ۱۳۹۵/۶/۲۸ بانک ملت 3095 roo********
۰۱:۰۶:۱۹ ~ ۱۳۹۵/۶/۲۷ بانک ملت 5000 nas********
۰۱:۰۶:۱۷ ~ ۱۳۹۵/۶/۲۷ بانک ملت 6300 nas**********
۰۱:۰۶:۱۶ ~ ۱۳۹۵/۶/۲۷ بانک ملت 3273 mxt***
۰۱:۰۶:۱۴ ~ ۱۳۹۵/۶/۲۷ بانک ملت 3100 had****
۰۱:۰۶:۲۹ ~ ۱۳۹۵/۶/۲۵ بانک ملت 3000 kom*****
۱۰:۰۶:۴۸ ~ ۱۳۹۵/۶/۲۱ بانک ملت 3539 ras**********
۰۱:۰۶:۵۷ ~ ۱۳۹۵/۶/۲۱ بانک ملت 3000 sob*
۱۱:۰۶:۵۲ ~ ۱۳۹۵/۶/۱۸ بانک ملت 3400 rfa*****
۰۱:۰۶:۲۵ ~ ۱۳۹۵/۶/۱۸ بانک ملت 7000 moh***********
۰۱:۰۶:۲۴ ~ ۱۳۹۵/۶/۱۸ بانک ملت 3000 had******
۰۱:۰۶:۴۰ ~ ۱۳۹۵/۶/۱۶ بانک ملت 5000 say*******
۰۱:۰۶:۳۸ ~ ۱۳۹۵/۶/۱۶ بانک ملت 3409 nar****
۱۲:۰۶:۲۶ ~ ۱۳۹۵/۶/۱۴ بانک ملت 3000 ahf***
۱۲:۰۶:۲۴ ~ ۱۳۹۵/۶/۱۴ بانک ملت 3000 moh*********
۰۱:۰۶:۲۰ ~ ۱۳۹۵/۶/۱۲ بانک ملت 3169 moh********
۰۱:۰۶:۲۰ ~ ۱۳۹۵/۶/۱۲ بانک ملت 4000 mat*******
۱۰:۰۶:۴۵ ~ ۱۳۹۵/۶/۱۰ بانک ملت 7074 msh*****
۱۱:۰۶:۳۹ ~ ۱۳۹۵/۶/۱۰ بانک ملت 8000 sal******
۰۶:۰۶:۰۶ ~ ۱۳۹۵/۶/۹ بانک ملت 4000 sob*
۰۶:۰۶:۴۰ ~ ۱۳۹۵/۶/۹ بانک ملت 3000 mor*******
۰۶:۰۶:۳۷ ~ ۱۳۹۵/۶/۹ بانک ملت 3000 omi***
۰۳:۰۶:۰۱ ~ ۱۳۹۵/۶/۷ بانک ملت 3600 ras**********
۱۰:۰۶:۳۲ ~ ۱۳۹۵/۶/۷ بانک ملت 3000 mas******
۱۱:۰۶:۳۲ ~ ۱۳۹۵/۶/۶ بانک ملت 3563 mxt***
۱۱:۰۶:۳۰ ~ ۱۳۹۵/۶/۶ بانک ملت 7500 nas********
۰۴:۰۶:۱۲ ~ ۱۳۹۵/۶/۳ بانک ملت 5500 arc**
۰۱:۰۶:۰۰ ~ ۱۳۹۵/۶/۲ بانک ملت 3379 sha*******
۰۱:۰۶:۱۹ ~ ۱۳۹۵/۶/۲ بانک ملت 3000 ahf***
۱۲:۰۵:۲۱ ~ ۱۳۹۵/۵/۳۱ بانک ملت 3000 meh******
۰۳:۰۵:۲۰ ~ ۱۳۹۵/۵/۲۷ بانک ملت 4430 224*****
۱۲:۰۵:۵۰ ~ ۱۳۹۵/۵/۲۵ بانک ملت 3635 ali*
۱۲:۰۵:۴۸ ~ ۱۳۹۵/۵/۲۵ بانک ملت 3500 meh********
۱۲:۰۵:۰۵ ~ ۱۳۹۵/۵/۲۵ بانک ملت 3500 rab******
۱۲:۰۵:۰۷ ~ ۱۳۹۵/۵/۲۵ بانک ملت 3000 mah*****
۰۱:۰۵:۵۲ ~ ۱۳۹۵/۵/۲۱ بانک ملت 5000 far*****
۰۸:۰۵:۲۱ ~ ۱۳۹۵/۵/۱۷ بانک ملت 3010 kaz********
۰۸:۰۵:۳۴ ~ ۱۳۹۵/۵/۱۷ بانک ملت 3000 beh****
۰۴:۰۵:۴۸ ~ ۱۳۹۵/۵/۱۶ بانک ملت 4000 sae******
۰۲:۰۵:۲۶ ~ ۱۳۹۵/۵/۱۳ بانک ملت 3000 meh********
۰۲:۰۵:۵۳ ~ ۱۳۹۵/۵/۱۳ بانک ملت 3000 nae**********
۱۰:۰۵:۵۹ ~ ۱۳۹۵/۵/۱۱ بانک ملت 5000 arc**
۱۰:۰۵:۵۸ ~ ۱۳۹۵/۵/۱۱ بانک ملت 10323 ebr******
۱۲:۰۵:۱۵ ~ ۱۳۹۵/۵/۸ بانک ملت 3000 sob*
۰۲:۰۵:۴۹ ~ ۱۳۹۵/۵/۵ بانک ملت 5000 saj*********
۱۲:۰۵:۰۱ ~ ۱۳۹۵/۵/۴ بانک ملت 3060 meh******
۰۲:۰۵:۲۸ ~ ۱۳۹۵/۵/۳ بانک ملت 3000 meh******
۱۲:۰۴:۲۱ ~ ۱۳۹۵/۴/۳۱ بانک ملت 4000 saj******
۰۱:۰۴:۴۷ ~ ۱۳۹۵/۴/۲۹ بانک ملت 4000 led********
۱۲:۰۴:۱۴ ~ ۱۳۹۵/۴/۲۳ بانک ملت 4500 ahf***
۰۲:۰۴:۰۸ ~ ۱۳۹۵/۴/۲۰ بانک ملت 9644 ali**********
۱۱:۰۴:۳۸ ~ ۱۳۹۵/۴/۱۶ بانک ملت 12000 far*******
۰۱:۰۴:۲۹ ~ ۱۳۹۵/۴/۱۲ بانک ملت 10000 kas**
۰۱:۰۴:۱۵ ~ ۱۳۹۵/۴/۱۲ بانک ملت 3100 sob*
۰۳:۰۴:۴۵ ~ ۱۳۹۵/۴/۶ بانک ملت 5000 say*******
۱۱:۰۳:۰۲ ~ ۱۳۹۵/۳/۳۰ بانک ملت 7000 mat*******
۱۱:۰۳:۵۴ ~ ۱۳۹۵/۳/۳۰ بانک ملت 5043 msh*****
۰۱:۰۳:۳۲ ~ ۱۳۹۵/۳/۲۸ بانک ملت 3000 sen***********
۰۱:۰۳:۳۴ ~ ۱۳۹۵/۳/۲۷ بانک ملت 5000 m20**
۰۱:۰۳:۱۶ ~ ۱۳۹۵/۳/۲۲ بانک ملت 3917 kaz********
۱۲:۰۳:۳۷ ~ ۱۳۹۵/۳/۲۰ بانک ملت 11149 ebr******
۰۴:۰۳:۴۹ ~ ۱۳۹۵/۳/۱۶ بانک ملت 3000 ape*
۰۱:۰۳:۳۶ ~ ۱۳۹۵/۳/۱۲ بانک ملت 5000 koo********
۱۲:۰۳:۴۴ ~ ۱۳۹۵/۳/۱۱ بانک ملت 3547 sae******
۱۲:۰۳:۵۵ ~ ۱۳۹۵/۳/۱۱ بانک ملت 7300 say*******
۰۱:۰۲:۰۷ ~ ۱۳۹۵/۲/۲۳ بانک ملت 12000 far*******
۱۰:۰۲:۴۵ ~ ۱۳۹۵/۲/۲۱ بانک ملت 3174 nas**********
۰۱:۰۲:۵۹ ~ ۱۳۹۵/۲/۲۰ بانک ملت 3262 msh*****
۰۱:۰۲:۱۴ ~ ۱۳۹۵/۲/۱۵ بانک ملت 4868 ehs******
۰۳:۰۱:۱۵ ~ ۱۳۹۵/۱/۱۶ بانک ملت 15181 ahm*****
۰۱:۰۱:۵۸ ~ ۱۳۹۵/۱/۴ بانک ملت 5686 ali********
۰۱:۰۱:۱۰ ~ ۱۳۹۵/۱/۲ بانک ملت 5489 nas********
۰۱:۱۲:۵۴ ~ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ بانک ملت 7283 cho**
۰۱:۱۲:۵۴ ~ ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ بانک ملت 3654 roo********
۰۴:۱۲:۴۷ ~ ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ بانک ملت 4825 mat*******
۰۱:۱۲:۳۹ ~ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ بانک ملت 20431 maj****
۰۲:۱۲:۲۹ ~ ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ بانک ملت 4825 kas**
۰۱:۱۲:۴۷ ~ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ بانک ملت 4773 yas******
۰۱:۱۲:۰۱ ~ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ بانک ملت 3568 say*******
۰۴:۱۲:۰۲ ~ ۱۳۹۴/۱۲/۸ بانک ملت 4877 sma****
۱۲:۱۱:۴۵ ~ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ بانک ملت 3306 emg
۱۲:۱۱:۴۵ ~ ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ بانک ملت 5068 m20**
۱۰:۱۱:۵۴ ~ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ بانک ملت 7330 gow*********
۱۱:۱۱:۴۰ ~ ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ بانک ملت 6855 yas****
۱۲:۱۱:۱۶ ~ ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ بانک ملت 3257 ali********
۰۱:۱۱:۵۹ ~ ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ بانک ملت 3544 Ami******
۰۸:۱۱:۵۸ ~ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ بانک ملت 3316 mat*******
۰۷:۱۱:۴۴ ~ ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ بانک ملت 3287 dar*****
۱۲:۱۱:۵۶ ~ ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ بانک ملت 3501 nas********
۰۷:۱۱:۳۶ ~ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ بانک ملت 3393 kas**
۰۵:۱۱:۰۱ ~ ۱۳۹۴/۱۱/۴ بانک ملت 3332 yas******
۱۲:۱۰:۵۵ ~ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ بانک ملت 4862 sal******
۱۲:۱۰:۱۶ ~ ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ بانک ملت 5373 fa4***
۰۱:۱۰:۴۴ ~ ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ بانک ملت 5045 gow*********
۰۳:۱۰:۴۵ ~ ۱۳۹۴/۱۰/۶ بانک ملت 3505 bla***
۱۱:۱۰:۵۲ ~ ۱۳۹۴/۱۰/۲ بانک ملت 4258 moh*******
۰۳:۱۰:۴۷ ~ ۱۳۹۴/۱۰/۱ بانک ملت 10718 sas****
۰۲:۰۹:۳۵ ~ ۱۳۹۴/۹/۲۵ بانک ملت 3261 sar******
۰۹:۰۹:۵۵ ~ ۱۳۹۴/۹/۲۴ بانک ملت 6429 yas****
۰۳:۰۸:۳۸ ~ ۱۳۹۴/۸/۲ بانک ملت 3435 Nig******
۰۹:۰۷:۱۷ ~ ۱۳۹۴/۷/۲۸ بانک ملت 6288 yas****
۰۲:۰۶:۲۰ ~ ۱۳۹۴/۶/۲۴ بانک ملت 3250 abe********
۰۲:۰۶:۲۰ ~ ۱۳۹۴/۶/۲۴ بانک ملت 3550 arm***
۱۲:۰۶:۵۶ ~ ۱۳۹۴/۶/۱۴ بانک ملت 4088 yas****
۱۲:۰۴:۳۳ ~ ۱۳۹۴/۴/۲۰ بانک ملت 4558 fan****
۰۷:۱۱:۱۷ ~ ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ بانک ملت 5520 saj*********
۰۱:۰۹:۵۰ ~ ۱۳۹۳/۹/۱۱ بانک ملت 5059 mha*******
۰۱:۰۸:۲۲ ~ ۱۳۹۳/۸/۲۹ بانک ملت 4729 ars******
۰۴:۰۸:۳۴ ~ ۱۳۹۳/۸/۲۳ بانک ملت 8538 saj*********